jinnyja.com

เรียน คณิตศาสตร์ เก่ง เลข Top Math ง่าย เข้าใจ แคลคูลัส Calculus อนุพันธ์ Derivative อินทิกรัล Integral ตรีโกณมิติ เลขชี้กำลัง ลอการิทึม log สอน วิศวะ บริหาร IT หลักสูตร นานาชาติ ติว โดย อ.จินนี่ Jinny ดร.พิชชาภัสร์ บวรรัตนเศรษฐ์ (สิริพร จิวริยเวชช์)

jinnyja.com

jinnyja.com - เรียน คณิตศาสตร์ เก่ง เลข Top Math ง่าย เข้าใจ แคลคูลัส Calculus อนุพันธ์ Derivative  อินทิกรัล Integral ตรีโกณมิติ เลขชี้กำลัง ลอการิทึม log สอน วิศวะ บริหาร IT หลักสูตร นานาชาติ ติว โดย อ.จินนี่ Jinny ดร.พิชชาภัสร์ บวรรัตนเศรษฐ์ (สิริพร จิวริยเวชช์)

โจทย์อนุพันธ์

การบ้านทำตามรหัส 3 ตัว

7 แบบฝึกหัด 5 files ส่ง วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555

ก่อน 12.30 น. ส่งก่อนสอบ

เย็บมุมส่ง 1 เล่ม หมายเลขข้อที่ไม่มี ไม่ต้องทำ

ทำเพื่อเตรียมสอบกลางภาค ทำครบอย่างเข้าใจสอบผ่านชัวร์

มีเฉลยโดยละเอียดทุกข้อ

หากทำไม่ทัน พยายามทำกระจายทุกแบบฝึกหัดค่ะ

แบบฝึกหัดที่ 1

Download (PDF, 531KB)

แบบฝึกหัดที่ 2

Download (PDF, 350KB)

แบบฝึกหัดที่ 3

Download (PDF, 577KB)

แบบฝึกหัดที่ 4

Download (PDF, 754KB)

แบบฝึกหัดที่ 5

Download (PDF, 712KB)